Tổ chức thành viên
Tổ chức thành viên và tiêu chuẩn tổ chức thành viên

1. Tổ chức thành viên chính thức:
- Là các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được thành lập và hoạt động theo quyết định của UBND tỉnh và phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp.
2. Tổ chức thành viên liên kết, danh dự:
- Tổ chức thành viên liên kết là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Trà Vinh, có đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp, được Ban Chấp hành (BCH) Liên hiệp xem xét, công nhận là tổ chức thành viên liên kết.
- Tổ chức thành viên danh dự là tổ chức tại Trà Vinh không có điều kiện trở thành tổ chức thành viên chính thức của Liên hiệp, tán thành Điều lệ của Liên hiệp, tự nguyện xin gia nhập vào Liên hiệp, được Ban Chấp hành Liên hiệp công nhận là tổ chức thành viên danh dự.

Quyền của các tổ chức thành viên
1. Được Liên hiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và bảo vệ các quyền lợi chính đáng trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Liên hiệp.
2. Được Liên hiệp cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp, được tham gia các hoạt động do Liên hiệp tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Liên hiệp theo quy định của Liên hiệp; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra Liên hiệp theo quy định của Liên hiệp.
5. Được khen theo quy định của Liên hiệp.
6. Tổ chức thành viên liên kết, tổ chức thành viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như tổ chức thành viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Liên hiệp và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Liên hiệp.

Nghĩa vụ của các tổ chức thành viên
1. Chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Liên hiệp, chấp hành sự lãnh đạo, hướng dẫn về tổ chức, nhân sự lãnh đạo hội, về chủ trương, phương hướng hoạt động và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Liên hiệp.
2. Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp; phối hợp và hỗ trợ các tổ chức thành viên khác trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
3. Bảo vệ uy tín của Liên hiệp, không được nhân danh của Liên hiệp trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Liên hiệp phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Liên hiệp.
5. Đóng góp nguồn lực cho hoạt động chung của Liên hiệp theo khả năng.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp tổ chức thành viên; thủ tục ra khỏi Liên hiệp
1. Các tổ chức thành viên tự nguyện tham gia Liên hiệp làm đơn theo quy định của Ban Thường trực.
2. Đơn xin gia nhập được Ban Thường trực Liên hiệp xem xét và công nhận bằng văn bản.
3. Tổ chức thành viên tự nguyện xin ra khỏi Liên hiệp nộp đơn cho Ban Thường trực Liên hiệp xem xét và quyết định đình chỉ tư cách tổ chức thành viên.
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304