Tăng cường hiệu quả đối ngoại nhân dân trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

Ngay lúc sinh thời, lý tưởng suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân lao động. Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu ở thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bác Hồ đã sớm xác định phải phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẳng định: “Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, về đích sớm hơn so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ; thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá và giàu tăng; diện mạo nông thôn Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta ngày càng được củng cố, nâng cao”.

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm bộ mặt nông thôn tỉnh Trà Vinh thay đổi và đã đạt được những kết quả rất tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cụ thể hóa các nội dung chương trình hoạt động với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025.

Hòa mình cùng phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt chú trọng hướng đến góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các xã, huyện của tỉnh. Với vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã và đang nổ lực bằng nhiều hình thức khác nhau giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người nông thôn tỉnh Trà Vinh đến các đối tác, bạn bè trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, thiết lập và xây dựng mối quan hệ hữu nghị; đồng thời tranh thủ nguồn viện trợ bên ngoài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí Thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới" và Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, trong năm 2023 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tiếp 62 đoàn gồm 396 lượt người là lãnh đạo, chuyên gia và nhân viên của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến các vùng nông thôn của tỉnh tìm hiểu, khảo sát để hỗ trợ các chương trình/dự án dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương. Đặc biệt, trong các cuộc tiếp xúc đàm phàn kêu gọi viện trợ, Liên hiệp cũng thường xuyên đề nghị các tổ chức xem xét lồng ghép các hoạt động dự án vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhằm góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 22 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động và có giấy phép hoạt động tại tỉnh; năm 2023, Liên hiệp trực tiếp vận động 08 Tổ chức cam kết thực hiện 27 Chương trình/Dự án, với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: gần 40 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt: trên 20 tỷ đồng.

anh tin bai

Khánh thành dự án xây dựng phòng học Trường Tiểu học Hiếu Tử C, huyện Tiểu Cần do

Tổ chức SCC (Anh) tài trợ

Nhìn chung, các nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN được thực hiện trên nhiều lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Các chương trình, dự án, phi dự án của các tổ chức hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, cấp phát học bổng; phát triển cộng đồng; y tế; nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ sinh kế cho người dân; biến đổi khí hậu; hỗ trợ phát triển hoạt động hợp tác xã… Ngoài ra còn có các nguồn viện trợ phi dự án bằng hiện vật như: Trao tặng xe đạp, xe lăn, quà cho người nghèo, người khuyết tật, học sinh khó khăn; trang bị máy vi tính cho một số trường học tại địa phương.

Đặc biệt trong năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã chủ động đề xuất các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xây dựng các hoạt động chương trình, dự án chú trọng lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho các địa phương theo Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Điển hình như Tổ chức Norwegian Mission Alliance(Na Uy) tài trợ dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2027 với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng với các hoạt động liên quan các tiêu chí về môi trường, giáo dục, sản phẩm OCOP; Tổ chức Nouvelle Planète (Thụy Sĩ) hỗ trợ trên 7 tỷ đồng cho các dự án liên quan tiêu chí nước sạch và vệ sinh; Tổ chức Samaritan's Purse  (Mỹ) với các dự án về sinh kế và hỗ trợ cộng đồng ứng phó với hạn hán gần 7 tỷ đồng đã góp phần tích cực giúp các địa phương đáp ứng được các chỉ tiêu liên quan phòng chống thiên tai và thu nhập bình quân đầu người...

anh tin bai

Hộ dân nhận bò sinh sản từ dự án sinh kế do Tổ chức Samaritan's Purse (Mỹ)

tài trợ

Theo Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024, công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: “Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên, cảnh quan, môi trường có nhiều khởi sắc theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, an ninh, trật tự nông thôn được đảm bảo; ước đến cuối năm 2023, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều hoàn thành đạt và vượt: duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao, 09 xã nông thôn mới kiểu mẫu; nâng tổng số toàn tỉnh có 85/85 xã đạt nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cầu Kè, Tiểu Cần đạt huyện nông thôn mới nâng cao, 09/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 05/08 tiêu chí tỉnh nông thôn mới”.

Với những thành tựu đạt được của công tác đối ngoại nhân dân trong mối quan hệ với xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phấn đấu trong thời gian tới tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức để tăng cường các hoạt động kết nối, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh với bạn bè, các đối tác trong và ngoài nước; thực hiện tốt các quy định về quản lý các hoạt động đối ngoại, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động người Trà Vinh ở nước ngoài nhằm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh Trà Vinh./.

Q.N

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 179030