Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong tuyên truyền và vận động về nhân quyền
Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị xóa bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ tổ chức, chính phủ hoặc xã hội nào. Quyền con người là thành quả phát triển của lịch sử lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh sinh tồn, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, cải tạo xã hội và cải tạo thiên nhiên của cả nhân loại. Quyền con người phát triển theo lịch sử của mỗi quốc gia và mang tính đặc thù của từng dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về chế độ chính trị, lịch sử, văn hóa.

Quyền con người ở Việt Nam được khẳng định trong quan điểm chỉ đạo, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Qua các nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh con người là vốn quý nhất; phát triển con người giữ vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đại hội IX đề cao quyền con người và quyền làm chủ của nhân dân; Hội nghị Trung ương 10 khóa IX tiếp tục khẳng định về phương hướng xây dựng con người Việt Nam với những đức tính mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã nêu; Đại hội X chỉ ra nhiệm vụ thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện giống nòi.

Thực tế chứng minh con người luôn được đặt vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển của nước ta trong hơn 45 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức trước đại dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì nhất quán trong chủ trương bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết; đồng thời chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, quyền lợi của các đối tượng yếu thế. Có thể nói, tất cả các ngành, các cấp, địa phương đã và nhân dân đã nỗ lực, đoàn kết cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện mục tiêu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Vai trò của đối ngoại nhân dân trong tuyên truyền và vận động về nhân quyền

Trải qua quá trình phát triển cùng với đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân ngày càng góp phần to lớn cho sự phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.      

* Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài:

Thời gian qua, đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực nhân quyền tiếp tục phát huy vai trò tích cực với tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải ngân năm 2021 đạt khoảng 172 triệu USD, tập trung hỗ trợ trên các lĩnh vực: Phòng, chống Covid-19, y tế, giáo dục & đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ người khó khăn và người khuyết tật, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu…

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục chủ động tiếp cận, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tỉnh hỗ trợ. Năm 2021, Liên hiệp đã vận động được 08 tổ chức đến tỉnh đầu tư thực hiện 21 chương trình/dự án với tổng giá trị giải ngân đạt trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ trên các lĩnh vực như: Phòng, chống Covid-19, y tế, giáo dục & đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong bối cảnh đời sống người dân gặp nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Liên hiệp đã chủ động vận động các tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng chịu ảnh hưởng kịp thời vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong 02 năm 2020-2021, vốn viện trợ cho việc phòng, chống Covid-19 đạt khoảng 08 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình/dự án phi chính phủ nước ngoài cũng đã chú trọng quan tâm, hỗ trợ sinh kế cho người dân, góp phần giúp cho các hộ gia đình cải thiện được mức thu nhập qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, Liên hiệp vẫn đang hợp tác với một số tổ chức khảo sát nhu cầu để mở rộng địa bàn hỗ trợ tại tỉnh trong thời gian tới.

 * Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại:

Trong năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đăng tải 480 sản phẩm báo chí bằng tiếng việt, hơn 1000 sản phẩm báo chí trên 05 chuyên trang tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Trung Quốc, Lào, Khmer) về thành tựu nhân quyền Việt Nam, nhấn mạnh thành tựu bảo đảm, thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, đặc biệt là bình đẳng về quyền tham chính (Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới).

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh cũng đã xây dựng và đưa vào trang thông tin điện tử của Liên hiệp. Thời gian gia, trang thông tin đã đăng tải nhiều thông tin, tuyên truyền về hình ảnh, con người Việt Nam; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân, phát triển đất nước; tin tức, hình ảnh về các dự án đang hỗ trợ cho người dân tại địa phương…

Liên hiệp cũng tham gia tích cực vào Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Trà Vinh; đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các quyền con người.

* Một số phương hướng của đối ngoại nhân dân trong tuyên truyền và vận động về nhân quyền trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ Việt Nam trên các lĩnh vực phòng, chống Covid-19, y tế, giáo dục & đào tạo, môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội.

Hai là, xây dựng chuyên mục, tin bài, phóng sự (bằng nhiều thứ tiếng) tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; đấu tranh, phản bản các luận điệu xuyên tạc chống Việt Nam về dân chủ, nhân quyền (đặc biệt trên mạng xã hội), kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo giúp toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, cũng như toàn thể người dân hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, nhận rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta là vì con người; tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Quốc Nhân

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304